மருத்துவ முகாம் – Medical Camps

டெங்கு, சிக்கன் குனியா ஆகியவை தொற்றுநோய்களாகப் பரவியபோது- இரண்டு முறை இலவய மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெற்றன.

Two Free Medical Camps were conducted some ten years ago, during the epidemic episodes of Chikun Guniya and Dengue fever.