பாச் அறக்கட்டளை – Dr. Bach Healing Foundation

 • பாச் அறக்கட்டளை 2006 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப் பெற்றது. பதிவு பெற்றது.
 • வகுப்புகளின் மூலமும் மருத்துவ உதவியின் மூலமும் பொதுமக்களிடையே மாற்று மருத்துவ விழிப்புணர்வை உண்டாக்கும் நோக்கத்தைக் கொண்டது.
 • பல மாற்று மருத்துவ வகுப்புகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
 • Healing With Flower Medicine என்னும் நூலை வெளியிட்டுள்ளது.

 

 • Dr. Bach Healing Foundation was established in the year 2006 and it is a registered Trust.
 • Its aim is to create public awareness on Alternate Medicine through classes and provide medical help.
 • Many classes on Alternate Medicine were conducted.
 • Published the book “Healing With Flower Medicine” by Dr. K Poongavanam in the year 2012.

5 thoughts on “பாச் அறக்கட்டளை – Dr. Bach Healing Foundation

 1. There is a need to expand Homeopoonga in the lines of Rotary and Lions Clubs International. Our Bengaluru Team members to fill online application forms.
  We may have an online application form for the Trust-trial version.

  1. Sir,
   You will find the Trust’s address in the contact page.
   Kindly write to that address or send an email.
   We will soon publish more info on this.

   Sundararajan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.