பேராசிரியர் – Professor

IMG_149.jpg

பேராசிரியர்  கு. பூங்காவனம் அவர்கள் சிறந்த தமிழறிஞர், ஓமியோ, மாற்று மருத்துவ அறிஞர், ஆசிரியர் மற்றும் பயிற்சியாளர்.

Prof. K. Poongavanam is a well known Tamil Scholar;  Homoeopathic & Alternate Medicine exponent and a great Teacher.

4 thoughts on “பேராசிரியர் – Professor

  1. Our Doctor is unique since he is lecturer and researcher in Tamil and totally dedicating to Homeopathy by self-study and participating in various seminars. He authored 20 books, including flower medicine book in English.
    Homeopathy Marundhiyal Nerimurai (Organon book of Dr.Hahnemann) is completely translated into Tamil and is excellent.
    He also undertook many sessions based on the books written by him to explain to the friends of HOMEO. Continuously treating the patients for the past 32 years in Bengaluru Tamil Sangam is also his unique contribution.
    He was editor of the monthly MEETPOLAI during 1990’s.
    Long live our Perasiriyar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.