ஓமியோபதி ‍- முதல் உதவி மருத்துவம்

இது ஓமியோபதி முதல் உதவி பற்றிய சிறு நூல்.  இதை இங்கேயே படிக்கலாம்; பதிவிறக்கம் செய்யலாம்; இலவயமாக அச்சிட்டும் வழங்கலாம்.

This is a small booklet on First aid with Homoeopathy. Please feel free to download, print and distribute it free of cost.

You can read it here

You can download the pdf file from here
பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.