கருத்தரங்குகள் – Seminars

2017 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் திங்களில் திருநெல்வேலியில் இரண்டு நாள் மலர் மருத்துவக் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.

2014 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்களில் திண்டுக்கல்லில் இரண்டு நாள் மலர் மருத்துவக் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.

There were two Flower Medicine Seminars, one inTirunelveli during Dec 2017 and the other in Dindigul during Sep 2014.