2014 – திண்டுக்கல் கருத்தரங்கு – Seminar at Dindigul

2014 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் திங்கள் – திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற மலர் மருத்துவ காணொலிப்பகுதிகள் இங்கு கிடைப்பனவாகும்.

ஒலிப்பதிவுகள் – இங்கே சொடுக்கவும்

மைக்ரோசாஃப்ட் பவர்பாயிண்ட் சிலைடுகள் – இங்கே சொடுக்கவும்

A course on Flower Remedies was conducted at Dindigul in Dec 2014.
The audio recordings and Powerpoint slides of that course are available here.

Click  here  for Audio Recordings.

Click here for MS Powerpoint Slides.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.