மலர் மருத்துவம் – Flower Medicine

  • மனஉணர்வில் உண்டாகும் குறைபாடே உடல் நோய்க்கு வழி வகுக்கின்றது,
  • மாந்தர் தத்தம் ஆதனின் (Soul) வழிப்பட்டு நிற்க உதவும் சிறப்பான மனவளக் கலைப் பயிற்சியினாலும், அல்லது மலர் மருந்துகளின் துணையாலும் மனக்குற்றங்களைப் போக்குவதன் மூலம் – மனத்தின் வழி உடலைத் தாக்கும் நோய்களைக் குணப்படுத்த முடியும் – என்னும் கொள்கையைக் கொண்டது மலர் மருத்துவம் ஆகும்.

இம் மருத்துவ முறையில் முப்பத்தேழு மலர் மருந்துகளும், சுனை நீர் ஒன்றும் ஆக முப்பத்தெட்டு மருந்துகள் பயன்பாட்டுக்கு உரியவையாக உள்ளன. நெருக்கடி நிலைக்கு பயன்படுவது மீட்பு மருந்து (Rescue Remedy) என்பதாகும்.

இம் மருத்துவம் பற்றி மரு. கு. பூங்காவனம் அவர்கள் எழுதிய நூல்களாவன:

  • மலர் மருத்துவக் களஞ்சியம் (அச்சில்)

malar_book2.PNGmalar_book.PNGmalar_book3.PNGmalar_book4.PNG

Alternate medicine – The Flower Medicine

A disease affecting the physical body has its origin at the mind level. If a man does not follow that dictates of his Soul, and gives room to be misguided by his Personality, his mind is affected first by the disease causing emotions and he becomes sick. If he is able to convert his negative thoughts into opposite virtues through some mental practices, he stands cured, both at the mind and physical levels without the necessity of any medicinal aid. If he is unable to do that, then the Flower Medicines come to his rescue. All that he has to do is to select a medicine which suits to his present, persisting and predominant mental state.

Rescue Remedy is a rare gift to the mankind in case of any emergency.

For the list of books written by Dr. K. Poongavanam on this branch of medicine, please see the Tamil section above.

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “மலர் மருத்துவம் – Flower Medicine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.