2015 பன்னிரு திரளை உப்பு மருத்துவ வகுப்பு -Tissue Remedies Course

 

2015 ஆம் ஆண்டு பெங்களுரில் நடைபெற்ற மரு. கு. பூங்காவனம் அவர்களுடைய “பன்னிரு திரளை உப்பு மருந்துகள்” – தொடர் வகுப்பு உரைகள் அனைத்தும் இணையத்தில் எட்டு பாகங்களாக பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன.

அவை அனைத்தும் இங்கே கிடைக்கும்

Dr. Poongavanam conducted a course on Tissue Remedies in Bangalore starting on 22nd Feb 2015.

The entire lecture session has been uploaded to Youtube.  The Youtube playlist containing all the eight parts are available  here.

எல்லா பகுதிகளையும் இங்கேயும் காணலாம்.

The individual parts are  given here also.

பகுதி -1

பகுதி -2

பகுதி -3

பகுதி -4

பகுதி -5

பகுதி -6

பகுதி -7

கடைசி பகுதி

The videos have not been edited. Audio quality also may not be very good. We would be very happy if any of you volunteer to help us improve/edit the audio and video.

One thought on “2015 பன்னிரு திரளை உப்பு மருத்துவ வகுப்பு -Tissue Remedies Course

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.