பண்பலை நிகழ்ச்சி – AIR FM Rainbow Program (2013)

முழு நிகழ்ச்சியும் இங்கே ஐந்து பாகங்களாக பிரிக்கப் பட்டு பதிவேற்றப் பட்டுள்ளது.

The full talk has been uploaded to Youtube in five parts.

ஒலிப்பதிவின் பாகம் 1 – This is the first of the five parts

ஒலிப்பதிவின் பாகம் 2 -This is the second one.

ஒலிப்பதிவின் பாகம் 3 -This is the third.

ஒலிப்பதிவின் பாகம் 4 -This is the fourth one.

ஒலிப்பதிவின் பாகம் 5  -The final one.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.