பேராசிரியர் – Professor

IMG_149.jpg

பேராசிரியர்  கு. பூங்காவனம் அவர்கள் சிறந்த தமிழறிஞர், ஓமியோ, மாற்று மருத்துவ அறிஞர், ஆசிரியர் மற்றும் பயிற்சியாளர்.

Prof. K. Poongavam is a well known Tamil Scholar;  Homoeopathic & Alternate Medicine exponent and a great Teacher.

3 thoughts on “பேராசிரியர் – Professor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *