வகுப்புகள் – Classes

மரு. கு. பூங்காவனம் அவர்கள் பலமுறை நடத்திய மாற்றுமருத்துவ வகுப்புகளின் காணொலிக் காட்சித் தொகுப்புகள் மற்றும் ஒலிப்பதிவுகள்  இத்தளத்தில் பதிவேற்றப் பட உள்ளன.  அவற்றை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்துகொண்டு பயன் பெறலாம்.

Dr. Poongavanam has conducted a number of courses on Alternate Medicine.
Video and Audio recordings of those courses would be made available in due course for viewing, listening and downloading.

ஓமியோபதி வகுப்புக்கள்

தன்னுதவி ஓமியோபதி வகுப்புகள்  பெங்களூர் தமிழ்ச் சங்கத்தில் ஏழு முறை நடத்தப்பட்டுள்ளன.

Self help Homoeopathy classes were conducted seven times at Bangalore Tamil sangam.

ஓமியோபதி வகுப்புகள் – Classes on Homoeopathy

  (விரைவில்)

   

  மலர் மருத்துவ வகுப்புகளும்- திரளை உப்பு மருத்துவ வகுப்புகளும்

  அவ்வாறே, மலர் மருத்துவ வகுப்புகள் நான்கு முறையும் பன்னிரு திரளை உப்பு மருத்துவ வகுப்புகள் இரண்டு முறையும் – பெங்களூர் தமிழ்ச்சங்கத்திலும், மரு. பாச் அறக்கட்டளை அலுவலகத்திலும் நடத்தப்பட்டன.

  Likewise, Flower Medicine classes were conducted four times at Bangalore Tamil Sangam and at the office of the Dr. Bach Heating Foundation. Courses on Twelve Tissue Remedies were conducted twice at Bangalore Tamil Sangam.

   

  பன்னிரு திரளை உப்பு மருத்துவ வகுப்புகள் – Classes on Twelve Tissue Remedies

   

  மலர் மருத்துவ வகுப்புகள் – Classes on Flower Remedies

   (விரைவில்)

   3 thoughts on “வகுப்புகள் – Classes

   1. We may publish the slide show of the One Day Programme. Participant must go through the slide show and attend the proposed 90 minutes session by our Perasiriyar for interaction. Since there are many youngsters who will utilise this, 90 minutes interaction may be in demand. Alternately, we may record and upload 6 one hour sessions in You Tube. Persons participating in the 90 minutes interaction must listen to these 6 hours talk and participate in the Interactive Session. I am willing to join in the Team to make videos.

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *


   The maximum upload file size: 32 MB.
   You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.