உலக முதன்மொழி தமிழ்

 

 

 

 

 

 

நூல் : உலக முதன்மொழி தமிழ்
ஆசிரியர் : பேரா. கு. பூங்காவனம்

முதல் பதிப்பு : 1986
இரண்டாம் பதிப்பு : 2010
விலை : உரு. 90/-
வெளியீடு : தமிழ்மண் பதிப்பகம்சென்னை

இந்நூலின் சில பக்கங்களை இங்கே காணலாம்.

 

 

திருக்குறள் தேசீய நூல் ஆக வேண்டுமா?

 

 

 

 

 

 

நூல் : திருக்குறள் தேசீய நூல் ஆக வேண்டுமா?
ஆசிரியர் : மரு. கு. பூங்காவனம்

ஆண்டு : 2014
விலை : உரூ. 20/-
வெளியீடு : எழுத்தாணி, சென்னை

இந்நூல் முழுவதையும் இங்கே படிக்கலாம்.

நூலை பதிவிறக்கம் செய்ய  இங்கே சொடுக்கவும்.

 

ஓமியோபதியில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள்

நூல் : ஓமியோபதியில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள்
ஆசிரியர் : மரு. கு. பூங்காவனம்

ஆண்டு : 2015
பக்கங்கள் : 155
விலை : உரூ. 120/-
வெளியீடு : எழுத்தாணி, சென்னை

இந்நூல் முழுவதையும் இங்கே படிக்கலாம்

நூலை பதிவிறக்கம் செய்ய  இங்கே சொடுக்கவும்

 

 

Pulse analysis

Check the pulses at the points shown.

 

 

 

 

 

 

 

In the check boxes below, click on box if the pulse is present. Do it for all the five pulses. You can ignore the Fire pulse on the right wrist.Now click the "Analyze" button. Wait for the result of analysis. A picture will also appear below the Analyze button. It will show you at what point on your left hand finger, you should touch.Result of Analysis will appear here
Just a light touch for about 10 seconds should do. If you are sensitive enough, you might even feel a little throbbing at that point. The patient might feel a little drowsy also.

ஓமியோபதி கொள்கை விளக்கக் கட்டுரைகள் -இரண்டாம் பாகம் (2016)

 

 

 

 

 

 

நூல் : ஓமியோபதி கொள்கை விளக்கக் கட்டுரைகள் -இரண்டாம் பாகம்
ஆசிரியர் : மரு. கு. பூங்காவனம்

ஆண்டு : 2018
பக்கங்கள் : 90
விலை : உரூ. 75/-
வெளியீடு : வேங்கை பதிப்பகம், மதுரை.  தொலைபேசி : +91 94439 62521

இந்நூல் முழுவதையும் இங்கே படிக்கலாம்

நூலை பதிவிறக்கம் செய்ய  இங்கே சொடுக்கவும்

 

மலர் மருத்துவ மெய்யியல் கட்டுரைகள் – தமிழாக்கம் (2017)

நூல் : மலர் மருத்துவ மெய்யியல் கட்டுரைகள் – தமிழாக்கம் (2017)

ஆசிரியர் : மரு. எட்வர்டு பாச்

தமிழாக்கம் : மரு. கு. பூங்காவனம்
பக்கங்கள்     : 120
விலை            :  உரூ. 90

வெளியீடு : வேங்கை பதிப்பகம், மதுரை. தொலைபேசி : +91 94439 62521

நூல் இங்கே பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முழுநூலையும் இங்கேயே படிக்கலாம்.

பதிவிறக்கம் செய்ய  இங்கே சொடுக்கவும்.