ஓமியோபதி மருத்துவம்

நோயின் தன்மையும், அதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்தின் தன்மையும் ஒத்த நிலையினவாய் இருத்தல் வேண்டும் என்னும் கொள்கையைக் கொண்டது.

‘வீட்டுக்கு வீடு ஓமியோபதி மருத்துவம்’ என்னும் நூலை நன்கு கற்பதால், இம் மருத்துவத்தின் கூறுகளை நன்கு அறிந்து கொள்ள முடியும். ஓமியோபதியில் தேர்ச்சி பெற்ற ஒருவர், அல்லது ஓமியோபதி மருத்துவர் தம் துணையும் இருக்குமெனின் ஒரு சில ஆண்டுகளிலேயே ஒவ்வொருவரும் தத்தம் மருத்துவத்தேவையை நிறைவாகப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஓமியோபதி மருத்துவம் வழிவகுக்கும்.

மரு. கு. பூங்காவனம் அவர்கள் எழுதிய சில நூல்கள் பற்றிய விவரங்களை கீழே காணலாம்

One thought on “ஓமியோபதி மருத்துவம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *