பன்னிரு திரளை உப்பு மருத்துவம்

நம்முடைய உடம்பில் உள்ள உயிர் அணுக்களும் திரளைகளும் வெவ்வேறு அமைப்பை உடையவை;  வெவ்வேறுபட்ட உட்பொருளைக் கொண்டவை.  எடுத்துக்காட்டாக –  எலும்புகளில் சுண்ணாச் சத்துப் பொருளும் (கால்சியம்), குருதியில் இரும்புச் சத்துப் பொருளும் மிகுதியாய் உள்ளன.

திரளைடளின் உட்பொருள் உள்ளடக்கத்தில் உண்டாகும் பிறழ்ச்சியால் நோய்ப் பாதிப்பும், அவ் உட்பொருள்களை மருந்தாக கொள்வதால் அந் நோய் நீக்கமும் உண்டாகின்றன என்பது இம் மருத்துவ முறையின் கொள்கையாகும்.

இம் மருத்துவ முறையில் பன்னிரண்டு மருந்துகள் மட்டுமே உள்ளன. நமது உயிரணுக்கள் நன்றாக ஏற்று உள்வாங்கிக் கொள்ளுமாறு அம் மருந்துகள் மென்மையாக வீறியம் செய்யப்பட்டவையாகும்.   எனவே இம் மருத்துவத்தை கற்றுக் கொள்வதும் கடைப்பிடிப்பதும் எளிதாகின்றன.

இம் மருத்துவம் பற்றிய முழு விளக்கத்தையும் தருவது  ‘வீட்டுக்கு வீடு பன்னிரு திரளை உப்பு மருத்துவம் ‘  என்னும் நூல் ஆகும்.

thiralai_book2.PNGthiralai_book.PNG

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *