2017 – திருநெல்வேலி கருத்தரங்கு – Seminar at Tirunelveli

2017 செப்டம்பர் திங்கள், திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற இரண்டு நாள் மலர் மருத்துவ கருத்தரங்கின் ஒலிப்பதிவுகள் பதிவேற்றப் பட்டிருக்கின்றன. அனைத்து ஒலிப்பதிவுகளையும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள இங்கே சொடுக்கவும்.

A two day workshop on Flower Remedies was conducted in Tirunelveli on 12th Sep 2017. The audio recordings and course material have been uploaded. To download all audio recordings, click the button below.

நீங்கள் கேட்பதற்கு எளிதாக இருப்பதற்காகவும், உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்வதற்காகவும், எல்லா பதிவுகளும் Youtube-லும் பதிவேற்றப் பட்டுள்ளன. அவற்றை கீழே காணலாம்.

For your listening convenience and for posting your opinions, all the recordings have been uploaded to YouTube also. The links are given below.

Day 1 Session 0 -Inaguration

Day 1 Session 1 -Introduction

Day 1 Session 2 -Introduction -contd.

Day 1 Session 3 -Agrimony to Crab Apple

Day 1 Session 4 -Elm to Mimulus

Day 2 Session 1 -Mustard to Scleranthus

Day 2 Session 2 -Star of Bethlehem to Rescue Remedy

Day 2 Session 3 -Concluding part

Day 2 Session 4 -Question & Answer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.