மன மருத்துவமும் மலர் மருத்துவமும்

malar_book2.PNG

மன மருத்துவமும் மலர் மருத்துவமும்
(Heal Thyself and The Twelve Healers and other Medicines by Dr. Edward Bach)

ஆசிரியர் : எட்வார்டு பாச்
தமிழாக்கம்: மரு. கு. பூங்காவனம்
வெளியீடு : வேங்கை பதிப்பகம்,
80 ஏ, மேலமாசிவீதி, மதுரை – 1
94439 62521

இந்நூலை இங்கேயே படிக்கலாம்

வேண்டுமானால் பதிவிறக்கமும் செய்து கொள்ளலாம்
இங்கே சொடுக்கவும்

5 thoughts on “மன மருத்துவமும் மலர் மருத்துவமும்

 1. Mana maruthuvamum Malar maruthuvamum e-book shows in Computer Language script and not Tamil Script.
  Kindly repair this please.

  1. Mana maruthuvamum Malar maruthuvamum e-book shows in Computer Language script and not Tamil Script.
   Kindly repair this please.

 2. ஐயா,வணக்கம்
  தங்களுடைய மன மருத்துவம் மலர் மருத்துவம் என்ற புத்தகம் 3பக்கங்களுக்கு மேல் தமிழ் இல்லை.
  தயவுசெய்து தமிழில் பதிவிடவும்.
  நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.