மலர் மருத்துவ மெய்யியல் கட்டுரைகள் – தமிழாக்கம் (2017)

நூல் : மலர் மருத்துவ மெய்யியல் கட்டுரைகள் – தமிழாக்கம் (2017)

ஆசிரியர் : மரு. எட்வர்டு பாச்

தமிழாக்கம் : மரு. கு. பூங்காவனம்
பக்கங்கள்     : 120
விலை            :  உரூ. 90

வெளியீடு : வேங்கை பதிப்பகம், மதுரை. தொலைபேசி : +91 94439 62521

நூல் இங்கே பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முழுநூலையும் இங்கேயே படிக்கலாம்.

பதிவிறக்கம் செய்ய  இங்கே சொடுக்கவும்.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 32 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.